Kuulutus: Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus 13.4.2015 nähtävänä

Osayleiskaava-alue sijaitsee Merikarvian kunnan pohjoisosassa Riispyyntien eteläpuolella ja Vt 8:n länsipuolella, lähimmillään n. 7 km etäisyydellä kunnan keskustasta, n. 6 km meren rannasta sisämaahan. Alueen pinta-ala on noin 474 ha. Vireillä olevan hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle seitsemän tuulivoimalaitosta, yksikköteholtaan 2,4 - 4,0 MW, käsittävä tuulivoimapuisto. Voimaloiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 210 m.

Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista ja virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen. Osayleiskaavaa voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena (MRL 77 a). Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2015 keväällä.

Osayleiskaavaehdotus liiteaineistoineen pidetään MRA 19 §:n mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemistarkoituksessa nähtävänä 21.4.2015 – 22.5.2015 Merikarvian kunnanvirastossa, Kauppatie 40 sekä kunnan internetsivuilla www.merikarvia.fi.

Osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä samanaikaisesti osayleiskaavaehdotuksen kanssa.

Kunnan jäsenet ja osalliset voivat esittää muistutuksen osayleiskaavaehdotuksesta sen nähtävänäoloaikana. Muistutukset tulee toimittaa 22.5.2015 mennessä kirjallisina Merikarvian kunnanvirastoon os. Kauppatie 40 29900 Merikarvia, tai sähköpostilla: kirjaamo@merikarvia.fi. Yhteyshenkilöt: kehittämisjohtaja Jorma Huuhtanen p. 044 72 46302 ja rakennustarkastaja Mirja Rantanen, p. 044 72 46 344.

13.4.2015

Merikarvian kunnanhallitus