Lumivaaran tuulivoimahankkeen kaavaluonnos nähtävillä

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen.

Maanomistajille ja muille osallisille varataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Osayleiskaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 9.12.2014 – 23.1.2015 Hyrynsalmen kunnan teknisellä osastolla, Laskutie 1 sekä kunnan internetsivuilla www.hyrynsalmi.fi > ilmoitustaulu. Mahdolliset yleiskaavaa koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon aikana 23.1.2015 klo 15.00 mennessä kirjallisesti, os. Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta, PL5, 89401 Hyrynsalmi. Samanaikaisesti Otsotuulen Lumivaaran hankkeen kaavaluonnoksen kanssa nähtävillä on myös viereisen alueen Prokonin Lumivaaran kaavaluonnos. Prokonin kaavaluonnosmateriaaliin voi myös tutustua Hyrynsalmen kunnan internetsivuilla.

Osayleiskaava-alue sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa Lumivaaran alueella n.12 km lounaaseen kunnan keskustasta.Vireillä olevan hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle yhdeksän tuulivoimalaitosta, yksikköteholtaan 2 -5 MW, käsittävä tuulivoimapuisto. Voimaloiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 215 m. Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista ja virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen. Osayleiskaavaa voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena (MRL 77 a).

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Atte Lohman 050-4120392, atte.lohman @ upm.com