Kangastuuli

Kangastuuli Oy suunnittelee Kangastuulen tuulipuiston rakentamista Siikajoelle.

Hankealue sijaitsee noin neljä kilometriä Revonlahden kylästä länteen.

Projektin vaihe: 
Hankekehitys
Kokonaisteho: 
135.0 MW
Turbiinien määrä: 
max. 33

Kangastuulen tuulipuisto käsittää korkeintaan 33 yksikköteholtaan 3-5 MW tuulivoimalaa kokonaiskorkeuden ollessa enintään 230 m.

Sähkönsiirto tapahtuisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan rakentamalla uusi 110 kV linja hankealueelta Fingridin Siikajoen sähköasemalle. Kangastuulen hankkeen sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaapeleilla.

Ympäristövaikutusten arviointi-menettely on päätynyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 9.5.2016 myöntämään lausuntoon. Arvioinnin yhteydessä on selvitetty lisäksi mahdollisia yhteisvaikutuksia alueen muiden rakennettujen tai suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen kanssa.

YVA-menettelyn aineistot ja ELY-keskuksen lausunto löytyvät linkistä

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/
Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kangastuulen_tuulivoimahanke_Siikajoki

Kangastuulen hankkeen kaavoitus on aloitettu uudelleen vuoden 2017 alussa.

Kangastuulen kaavaehdotus oli nähtävillä 12.6. – 4.8.2017 välisen ajan. Saadun palautteen perusteella päätettiin jakaa Kangastuulen osayleiskaava kahteen osaan. Osa 1 käsittää 28 voimalaa ja osa 2 käsittää 5 voimalaa.

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt 9.11.2017 § 113 Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ensimmäisen osan, joka käsittää 28 voimalaa. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

http://siikajoki.fi/kaavoitus_ja_maankaytto/tuulivoima/kangastuuli