Vastuullisuus

Uusiutuvaa energiaa

Tuuli on uusiutuva luonnonvara ja tuulivoima lähes päästötön energialähde. Tuulivoiman lisääminen auttaa edistämään EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä Suomen tavoitetta tuottaa 38 % energiasta uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä. 

Vuonna 2020 tuulivoimalla on tarkoitus tuottaa 6 TWh Suomessa tarvittavasta sähköstä. Koska tuuli on myös kotimainen energialähde, sen lisääminen parantaa energiaomavaraisuutta ja vähentää tuontiriippuvuutta.

Hankekehitystä ympäristöä kunnioittaen

Element Powerin toimintatavassa korostuu vastuullisuus ja toimiva yhteistyö paikallisten kumppaneiden, kuten maanomistajien, kanssa. Olemme sitoutuneet rakentamaan ja tuottamaan puhdasta uusiutuvaa energiaa säädösten ja alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Pyrimme minimoimaan tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset ja tuomaan alueelle puhtaan energian lisäksi myös taloudellisia hyötyjä. Tavoitteenamme on antaa paikallisille sidosryhmillemme mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeiden etenemiseen. Viestimme hankkeista aktiivisesti varmistaaksemme toimintamme läpinäkyvyyden.

Tuulivoiman paikalliset hyödyt

Tavoitteenamme on keskustella eri sidosryhmien kanssa hankkeiden vaikutuksista jokapäiväiseen elämään sekä niiden eduista ja mahdollisten haittavaikutusten vähentämisestä. Pyrimme avoimeen ja kaikkia osapuolia kunnioittavaan keskusteluun, jonka avulla eri näkökohdat huomioidaan. Rakentamisvaiheeseen painottuvan työllistämisvaikutuksen lisäksi kunta hyötyy alueellaan olevista tuulivoimaloista kiinteistöveron muodossa. Tuulivoimaloiden alueen maanomistajat saavat vuokratuloa kiinteistöjen vuokraamisesta. Element Power on myös avoin paikallisten yhdistysten ja muiden sidosryhmien ehdotuksille uudenlaisista tavoista tehdä yhteistyötä, josta hyötyy koko paikallinen yhteisö.